Home
Onderzoek
Artikelen
Boeken
Onderwijs
Testontwikkeling
Trainingen/workshops
Contact

 

Pieternel schrijft populair-psychologische boeken, waarbij inzichten uit de wetenschap worden vertaald naar praktische adviezen en informatie. Daarnaast schrijft ze studieboeken over diverse psychologische onderwerpen. Van haar hand verschenen de volgende boeken: 

 

                                                                                                                                                                                                                      


  

Mindfulness op het werkInleiding in de persoonlijkheidsopsychologieGedrag en cultuur in organisaties     
  

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als werknemer sta je voortdurend bloot aan veranderingen. Innovaties, reorganisaties, nieuwe technologieën, en bijscholing: de trein dendert maar door. Wie hier automatisch in mee gaat raakt gestrest en kan dingen gaan doen waar hij niet achter staat. Mindfulness op het werk biedt een effectieve methode die je helpt om bewust om te gaan met veranderingen op het werk en de emoties en conflicten die daarmee gepaard gaan. Met behulp van technieken uit de Mindfulness en de Acceptance and Commitment Training (ACT) leer je om, in alle hectiek van het werk, je waarden trouw te blijven en met bevlogenheid te blijven werken. Het resultaat: je wordt niet langer geleefd, maar bepaalt zelf de richting van je leven en je werk.

 

Mindfulness op het werk. 2015. Pieternel Dijkstra. Zaltbommel: Thema. ISBN 9789058719744

De persoonlijkheid van mensen speelt een cruciale rol in hun functioneren en hun psychisch en lichamelijk welzijn. Dat maakt het onderwerp ‘persoonlijkheid’ relevant voor elke (aanstaande) professional die met mensen werkt. 

 

In zeven hoofdstukken van verschillende auteurs krijgt de lezer inzicht in verschillende theorieen en modellen van de persoonlijkheid, de persoonlijkheidsontwikkeling, mogelijke stoornissen in de persoonlijkheid en de effecten van persoonlijkheid op het dagelijkse functioneren. Ook wordt aandacht besteed aan het meten van persoonlijkheid en intelligentie, bijvoorbeeld in het kader van de personeelsselectie, klinische diagnostiek en schoolkeuze. De vele opdrachten, voorbeelden en casussen maken het mogelijk om de opgedane theoretische kennis in de praktijk toe te passen.

 

Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie. 2016. Dick Barelds & Pieternel Dijkstra (red.). Amsterdam: Boom. ISBN:   9789089538260

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In dit boek beschrijven de auteurs, aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, theorie, en casuistiek, een aantal belangrijke thema’s uit de organisatiepsychologie die helpen het functioneren van werknemers en organisaties beter te begrijpen. Zo wordt ingegaan op de persoonlijkheid van werknemers, hun psychisch welzijn, motivatie en prestaties. Ook wordt besproken hoe in organisaties wordt samengewerkt en leidinggegeven en hoe de cultuur een stempel drukt op zowel het functioneren van werknemers als de organisatie als geheel. Op basis van deze inzichten, geven de auteurs bovendien praktische handvatten die helpen het functioneren van werknemers, teams en de organisatie als geheel te verbeteren.  

 

Gedrag en cultuur in organisaties. 2016. Pieternel Dijkstra & Max Wildschut. Hilversum: Concept uitgeefgroep. ISBN: 9789491743177

                                           

 

  

 

 

Effectiever leren met leerstrategieën  Sociale psychologie: Inzicht in relaties  MIndful communiceren voor hulpverleners Sociale psychologie en praktijkproblemen
  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presteren naar vermogen is tegenwoordig het devies. Maar hoe doie je dat? Hoe stimuleer je kinderen om het beste uit zichzelf te halen en geen genoegen te nemen met een zesje? Aandacht voor en training in leerstrategieën kan dan helpen. Wie leerstrategieën

op de juiste wijze weet in te zetten, presteert beter en leert zelfstandiger. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er 14 leerstrategieën zijn die het leren bevorderen. In dit boekje, bedoeld voor leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs, wordt helder uitgelegd wat deze 14 leerstrategieën inhouden en hoe deze, in het onderwijs, ingezet kunnen worden. 

 

Effectiever leren met leerstrategieën. 2015. Pieternel Dijkstra. Amsterdam: Boom. ISBN 9789089535269

http://www.leereffectiever.nl

 

Sociale relaties spelen een cruciale rol in het geluk en psychisch en lichamelijk welzijn van mensen. Juist die sociale relaties met anderen en de groepen waarin mensen leven, vormen het onderwerp van de sociale psychologie. Dat maakt het vakgebied van de sociale psychologie belangrijk voor elke (aanstaande) professional die met mensen werkt. In acht hoofdstukken krijgt de lezer inzicht in de sociaal-psychologische principes van sociale relaties en groepsvorming, en de soms complexe gedachten en gevoelens die daarmee gepaard gaan. Uniek aan het boek is dat steeds actief de vertaalslag wordt gemaakt van sociaal-psychologische theorie en onderzoek naar de praktijk.Het boek is met name bestemd voor bachelor studenten in opleidingen waarin werken met mensen centraal staat, zoals de bachelors toegepaste psychologie, pedagogiek, sociaal pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en coaching. 

 

Sociale Psychologie: inzicht in relaties. 2014. Pieternel Dijkstra. Den Haag: Boom/Lemma. ISBN 9789462364073

 

 

Een groot deel van de communicatie verloopt gedachteloos, zonder dat mensen erbij stil staan. In de hulpverlening bereik je echter meer als je met aandacht communiceert. Mindful communiceren houdt in dat je aandacht hebt voor alle informatie die er, in het hier en nu, op je afkomt. Je baseert de communicatie dus op de boodschap die de client daadwerkelijk probeert over te brengen en de feitelijke verbale en non-verbale signalen die deze uitzendt. Dit is heel anders dan de gedachteloze communicatie waarbij gedachtenspinsels, vooroordelen, en bijvoorbeeld misverstanden door culturele verschillen in interpretatie de kans krijgen om de communicatie te vertroebelen. In dit boek wordt uiteengezet hoe je, als hulpverlener, mindfulness kunt toepassen in de communicatie met clienten met als doel de hulpverlening te verbeteren.

 

Mindful communiceren voor hulpverleners. 2014. Pieternel Dijkstra. Amsterdam: Boom. ISBN 9789089534484

  

 

Iedereen die interventies wil ontwikkelen om maatschappelijke en sociale problemen - zoals milieuvervuiling, ongezonde leefstijl en discriminatie - tegen te gaan, is gebaat bij inzichten uit de sociale psychologie over gedragsbeīnvloeding. Maar hoe kom je, vanuit deze theorieën tot een effectieve interventie? Daarover gaat dit boek. Aan de hand van een duidelijk stappenplan leert de lezer op methodische wijze een gedegen interventieplan ontwikkelen op basis van inzichten uit de sociale psychologie. Het boek is bedoeld voor (aanstaand) beleidsmakers, preventiemedewerkers, hulpverleners, en iedereen die anderzins betrokken is bij het opzetten van (grootschalige) interventies.

 

Sociale psychologie en praktijkproblemen. 2014. Abraham P. Buunk & P. Dijkstra. Houten: BSL. ISBN 9789036804080

Professioneel coachen
 Relatiepsychologie Positieve psychologie Professioneel  hulpverlenen

           

 Dit boek is bedoeld voor elke aanstaand of beginnend coach, of deze nu het beroep ‘coach’ vervult of vanuit een andere functie mensen wil gaan coachen. In dit boek wordt de lezer ingewijd in de principes van het professioneel coachen: volgens welke principes en stappen dient dit te gebeuren? En welke methode kan de coach daarbij hanteren? De lezer krijgt, zowel vanuit wetenschappelijke als praktische invalshoek, handvaten en methodes aangereikt om het coachingsproces zo doelgericht en effectief mogelijk te doorlopen en de problemen die zich daarin kunnen voordoen zo goed mogelijk aan te pakken. Met behulp van casuïstiek, voorbeelden en vragen wordt de stof verlevendigd en toegelicht en de lezer uitgedaagd na te denken over zijn eigen functioneren in de rol van (aanstaand) coach. Dit boek is tot stand gekomen onder redactie van Pieternel Dijkstra en verschillende auteurs leverden een bijdrage aan dit boek.

 

Professioneel coachen. 2013. Pieternel Dijkstra (redactie). Leiden: Educatief. ISBN 97890415000090, €30,-.

 

Mensen hebben anderen, familie, partner, vrienden, collega?s en buren, nodig om zich gelukkig te voelen. Tegelijkertijd verlopen relaties met anderen soms moeizaam: mensen ergeren zich aan elkaar, hebben ruzie of kwetsen elkaar. Dat maakt van relaties een interessant fenomeen. In deze cursus verdiept de student zich dan ook in de psychologische aspecten van relaties: hoe komen relaties tot stand? Hoe werken ze? Hoe communiceren mensen met elkaar? Welke problemen doen er zich in relaties voor en hoe zijn die weer op te lossen? Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over relaties? Aan bod komen de relatie met de partner, familierelaties, vriendschappen, relaties met collega?s en leidinggevenden, relaties met mensen uit andere culturen en relaties die mensen via internet onderhouden. Dit boek is interessant voor iedereen die meer wil weten over zijn relaties met anderen alsook voor (aanstaand) professionals in de hulpverlening, het onderwijs en het HRM. Wie de dynamiek en psychologie achter relaties begrijpt, kan anderen namelijk beter helpen en relaties beter sturen.

 

Relatiepsychologie. 2012. Pieternel Dijkstra & Gert-Jan Mulder. Leiden: Educatief. ISBN 9789041509215, €30,95.

 

Wat is geluk en wat draagt daar aan bij? Wat hebben mensen nodig om tot bloei te komen? Hoe kun je de      sterke kanten van jezelf en anderen opsporen en wat kun je doen om deze beter te benutten? Het zijn vragen waar de positieve psychologie, een stroming binnen het vakgebied van de psychologie, zich mee bezighoudt. De positieve psychologie sluit daarmee aan bij wat mensen in de 21e eeuw beweegt. Mensen willen het beste uit hun leven halen en nemen daarvoor steeds meer de eigen verantwoordelijkheid. Het denken vanuit problemen is voorbij en het denken vanuit oplossingen, kansen, talenten en mogelijkheden staat centraal. Dit boek heeft zowel een theoretische als een praktische insteek. Enerzijds beschrijft het boek de kern van de theorie en het wetenschappelijk onderzoek uit de positieve psychologie. Anderzijds biedt het boek, gebaseerd op deze theorie en het wetenschappelijk onderzoek, praktische handreikingen om het eigen geluk en dat van anderen te verhogen. Voor alle (aanstaand) professionals die met mensen werken, bijvoorbeeld in het onderwijs, HRM of de hulpverlening, biedt dit boek nieuwe inzichten om eigen en andermans functioneren te verbeteren. Daarnaast is het boek interessant voor iedereen die meer wil weten over geluk en hoe je dat in jezelf en anderen kunt verhogen.

 

Positieve psychologie. 2012. Pieternel Dijkstra & Bianca Smeets. Leiden: Educatief. ISBN 9789041509765, €29,95.

 

Professioneel hulpverlenen onderscheidt zich van dagelijks hulpverlenen, zoals dat voortdurend plaatsvindt onder mensen, door een methodische en onderbouwde handelswijze. In dit boek worden de 4 fasen uit de professionele hulpverleningscyclus besproken, te weten de orientatiefase, de assessmentfase, de planningsfase en de uitvoeringsfase. Per fase wordt aandacht besteedt aan de activiteiten die er plaatsvinden, de vaardigheden die dat vereist, de problemen en valkuilen die de hulpverlener daarbij kan tegenkomen en de manier waarop de hulpverlener rekening kan houden met culturele verschillen tussen clienten. Het boek is geschreven voor HBO-studenten die zich willen ontwikkelen tot professioneel hulpverlener in de pedagogische, psychologische en/of agogische sector.

 

Professioneel hulpverlenen: Methodisch werken in de agogische, psychologische en pedagogische hulpverlening. 2012. Pieternel Dijkstra & Tamara Vincent. Leiden: Educatief. ISBN 9789041509826, €29,95.

 

Op dezelfde golflengte
 Psychologie voor in bed, op het toilet of in bad Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling Mindful connected: beter communicaren met mindfulness
           

Dagelijks komen er zo’n 16.000 woorden uit onze mond. Toch praten we vaak langs elkaar heen, begrijpen we elkaar niet of ontstaan er misverstanden. Hoe kan dat? Uit wetenschappelijk onderzoek van de auteur blijkt dat mensen vaak op een andere golflengte zitten. De boodschap zoals ze die willen overbrengen, komt anders aan. In totaal zijn er 8 van dit soort golflengtes, i.e. communicatiestijlen, te onderscheiden, ieder met zijn eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Met de wetenschappelijk onderbouwde test in dit boek ontdek je welke communicatiestijl het beste bij je past en krijg je adviezen om die te versterken. Bovendien helpt de golflengtetheorie je anderen beter begrijpen.

 

Op dezelfde golflengte. 2011. Pieternel Dijkstra. Zaltbommel: Thema. ISBN 9789058714381, €19,95.
 

Psychologie voor in bed, op het toilet of in bad is voor iedereen die graag meer wil weten over psychologie. Het boek bevat korte teksten (max. 1000 woorden) over belangrijke en interessante onderwerpen uit de psychologie. Aan bod komen vragen zoals:

• Wat gebeurt er in je brein als je verliefd bent?
• Hoe ontstaat een fobie en hoe kom je er weer vanaf?
• Wat hebben we tegenwoordig nog aan het gedachtegoed van Freud?
• Hoe kan het dat we er van overtuigd kunnen raken dat we dingen hebben meegemaakt die nooit zijn gebeurd?
• Waarom heeft het geen zin om met een rammelende maag naar het museum te gaan?
• Wanneer kun je scores van psychologische tests beter in de vuilnisbak kieperen?

• Waarom is het belangrijk om ‘mensen in hokjes te stoppen’?

 

Psychologie voor in bed, op het toilet of in bad. 2011. Pieternel Dijkstra. Rotterdam: BBNC. ISBN 9789045311692, 9,95.
 

Om goed te kunnen functioneren moet een fysiotherapeut niet alleen zijn vak kennen, maar ook op psychosociaal gebied goed functioneren. Hij/zij moet bijvoorbeeld goed kunnen communiceren, zich kunnen inleven, kunnen plannen, met stress om kunnen gaan en de leiding kunnen nemen als de situatie daar om vraagt. In Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling staat die psychosociale ontwikkeling centraal. Vragen die aan de orde komen zijn: ‘Wie ben ik als mens?’, ‘Wie ben ik als professional?’, en ‘Hoe sta ik in mijn werk?’ Aan de hand van theorie en opdrachten leert de beginnend beroepsbeoefenaar zichzelf beter kennen en ontwikkelen.

 

Kerncompetenties fysiotherapeuten in ontwikkeling. 2011. Pieternel Dijkstra & Remco Coppoolse. Houten: BSL. ISBN 9789031387083, €24,50.
 

Mindfulness is  het vermogen om je aandacht te richten op het hier en nu, zonder meteen met een oordeel klaar te staan over wat je ervaart en beleeft. We weten inmiddels dat mindfulness helpt tegen gevoelens van angst en depressie. Mindfulness kan ook helpen je relatie met anderen te verbeteren, of het nu gaat om de relatie met je partner, met familie, collega's of vrienden. In Mindful connected kun je lezen hoe je dat kunt doen. Zo kan een mindful houding je helpen beter te begrijpen wat anderen precies bedoelen, meer te genieten van seks en je niet langer te laten belemmeren door verlegenheid. Dit boek helpt je dus om je sociale kant tot ontwikkeling te laten komen: je laat je in je relaties met anderen niet langer leiden door angst of wat zou 'moeten', maar door wat je belangrijk vindt en je authentieke waarden en drijfveren.  

 

Mindful connected: beter communiceren met mindfulness. 2012. Pieternel Dijkstra Amersfoort: Inspiread. ISBN 9789045313092, €14,95.

 

Inleiding in de psychologie voor paramedici Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen Het spiegelspel Bevlogen aan het werk
           

Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe kun je menselijk gedrag verklaren en begrijpen? Hoe kun je mensen het beste helpen? In de gezondheidszorg heb je voortdurend met dit soort vragen te maken. In Inleiding in de psychologie voor paramedici helpen we de lezer deze vragen beantwoorden. In dit boek bespreken we, voor de (aanstaand) paramedicus, relevante informatie uit verschillende takken van de psychologie, zoals de sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Tezamen levert dit de (aanstaand) paramedicus waardevolle informatie op over het menselijk functioneren en de, in de gezondheidszorg zo belangrijke, relaties met onze medemens.

 

Inleiding in de psychologie voor paramedici. 2010. Pieternel Dijkstra & Bianca Smeets. Amsterdam: Boom Lemma. ISBN 9789059315730, €20.
 

Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe kun je menselijk gedrag verklaren en begrijpen? Hoe kun je mensen het beste helpen? In de gezondheidszorg heb je voortdurend met dit soort vragen te maken. In Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen helpen we de lezer deze vragen beantwoorden. In dit boek bespreken we, voor de (aanstaand) verpleegkundige, relevante informatie uit verschillende takken van de psychologie, zoals de sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie en arbeids- en organisatiepsychologie. Tezamen levert dit de (aanstaand) verpleegkundige waardevolle informatie op over het menselijk functioneren en de, in de gezondheidszorg zo belangrijke, relaties met onze medemens.

 

Inleiding in de psychologie voor verpleegkundigen. 2010. Pieternel Dijkstra & Bianca Smeets. Amsterdam: Boom Lemma. ISBN 9789059315594, €20.
 

Sommige mensen denken wat te rooskleurig over zichzelf. Weer andere mensen kunnen juist wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken. Feedback van anderen helpt je oog te krijgen voor alle kanten van jezelf. In dit spel houden je familie, vrienden of collega’s je een spreekwoordelijke spiegel voor op een ontspannen en humorvolle manier. Ze vertellen je hoe ze je zien door vragen en opdrachten als: Wat is belangrijker, roem en rijkdom of vriendschap?, Aan welk gedrag van anderen stoor jij je mateloos? of Stel: Er ligt een drenkeling in het kanaal die niet kan zwemmen. Wat doe je? Met Het Spiegelspel ontdek je je blinde vlekken en je sterke kanten, vergroot je je zelfvertrouwen, versterk je je relaties met anderen, werk je aan je ‘ideale’ zelf en vergaar je ook nog eens kennis over psychologie!

 

Spiegelspel. 2010. Pieternel Dijkstra. Zaltbommel: Thema. ISBN 9789058713490, €19,95.

 

 

Bevlogen werken betekent dat je passie voelt voor je werk, erin opgaat en je, op je werk, energiek voelt. Bevlogen werken is belangrijk, voor jezelf, én de organisatie. Zeker nu we met zijn allen langer moeten doorwerken, is het belangrijker dan ooit om plezier te halen uit je werk. Belangrijk voor werkgevers is dat bevlogen werknemers bovendien klantvriendelijker zijn, productiever, trouw aan de organisatie en dat ze minder ongelukken en fouten maken. In dit boek reiken hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Wilmar Schaufeli en psychologe Pieternel Dijkstra wetenschappelijk onderbouwde technieken aan waarmee zowel werknemers als werkgevers hun eigen bevlogenheid en die van anderen kunnen versterken. Mét interessante zelftests die feedback geven over je werkhouding.

 

Bevlogen aan het werk. 2010. Wilmar Schaufeli & Pieternel Dijkstra. Zaltbommel: Thema, ISBN 9789058713308, €22,50.

 

Overleven in relaties  Het relatiespel Kerncompetenties in ontwikkeling kraamverzorgenden  Zelfverzekerd door het leven
           

Op school leer je wel rekenen en taal, maar niet hoe je met mensen om kunt gaan. De gevolgen zijn rampzalig: topmanagers en politici gedragen zich als kleuters, 3 op de 10 huwelijken verzanden in een scheiding en 1 op de 8 Nederlanders voelt zich het zwarte schaap van de familie. Kortom, mensen vinden het moeilijk om met elkaar samen te leven en te werken. In ‘Overleven in relaties’ geven psychologe Pieternel Dijkstra en bedrijfseconoom Gert Jan Mulder de broodnodige informatie over hoe relaties werken en hoe je op een prettige manier kunt overleven in het doolhof van relaties. Daarbij komen zowel privérelaties als relaties op het werk aan bod. De auteurs combineren inzichten uit de psychologie en de bedrijfskunde om te komen tot een inspirerende en vernieuwende kijk op relaties. Voor meer informatie zie: http://www.overleveninrelaties.nl

 

Overleven in relaties. 2009. Pieternel Dijkstra & Gert Jan Mulder. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 9789035134034, €14,95.

 

 

Intelligent kaartspel waarmee je je relatie verdieping geeft, ontwikkeld in samenwerking met Psychologie Magazine. Het spel bestaat uit een vragen en opdrachten over thema's als intimiteit, conflicten, huishoudelijke zaken, smaak, verleden en toekomst. Per thema zijn er kennisvragen, discussiekaartjes en opdrachten. Sommige vragen voer je onmiddellijk samen uit, andere blijven geheim. Maar allemaal versterken ze je relatie.

 

Relatiespel. 2008. Pieternel Dijkstra in samenwerking met Psychologie Magazine. Zaltbommel: Thema. ISBN: 9789058710987, €22,95.
 

Als kraamverzorgende moet je tegenwoordig sterk in je schoenen staan. Dit komt enerzijds doordat de gezinssamenstellingen ingewikkelder worden. Anderzijds doordat er meer van je wordt verwacht dan alleen maar instructies geven en schoonmaken. Het is dus belangrijk dat je de juiste psychologische en sociale eigenschappen hebt. Hoe kun je die eigenschappen ontwikkelen?
In kerncompetenties in ontwikkeling kraamverzorgenden komt dat uitgebreid aan de orde. Je wordt gestimuleerd om antwoorden te vinden op vragen zoals: 'Wie ben ik als mens en professional?', en ‘Hoe sta ik in mijn werk?’. Je leert hoe je kunt groeien als mens en kraamverzorgende en hoe je het beste uit jezelf en je werk haalt.

 

Kerncompetenties in ontwikkeling kraamverzorgenden. 2010. Pieternel Dijkstra & Desirée Deusing. Houten: BSL. ISBN 9789031381234, €21,50.

 

 

Veel mensen hebben een gebrek aan zelfvertrouwen: ze voelen zich onzeker, verlegen en durven niet voor zichzelf op te komen. In dit boek worden zeven denkfouten besproken die je gevoel voor eigenwaarde ondermijnen en kun je lezen wat je kunt doen om gezonder te gaan denken. Het boek bevat, naast veel informatie, ook adviezen en testjes die je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Het boek combineert daarbij opvattingen uit de cognitieve gedragstherapie en de ‘mindfulness’.

 

Zelfverzekerd door het leven. 2009. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN 9789049100506, Uitgeverij Het Spectrum, €14,95.

Omgaan met ziekelijke jaloezie Jaloezie Verlegen: meer zelfvertrouwen leren Verhoog je relatie-IQ

           

Iedereen is wel eens jaloers. Jaloezie wordt echter ziekelijk als je voortdurend jaloers bent terwijl daar geen of weinig aanleiding voor is. Ziekelijke jaloezie heeft ingrijpende gevolgen voor je relatie en je zelfbeeld. Leven met ziekelijke jaloezie of met een partner die daar last van heeft is dan ook niet makkelijk. In het boek komen vragen aan de orde zoals: Wat betekent ziekelijke jaloezie voor je relatie? wat is de rol van het uiterlijk en het zelfbeeld bij jaloezie? Wat is de beste behandeling? Gelukkig kun je veel zelf doen om van je jaloerse gevoelens af te komen. Ook op deze zelfhulptechnieken gaat het boek in.

 

Omgaan met ziekelijke Jaloezie (A tot Ggz reeks). Herziene druk 2010. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Bohn, Stafleu & Van Loghum. ISBN: 9031383740, 22,50.
 

Iedereen die een relatie heeft, heeft wel eens last van jaloerse gevoelens. Toch heeft de één er meer last van dan de ander. Ervaar je geregeld jaloezie dan kan dat in je dagelijkse leven flink in de weg zitten en relatieproblemen veroorzaken. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn echter niet alle soorten jaloezie slecht. In het boek vind je testjes om erachter te komen in hoeverre je last hebt van deze verschillende soorten jaloezie of daar gevoelig voor bent. Het boek bevat ook adviezen hoe je beter om kunt gaan met vervelende jaloerse gevoelens van jezelf en/of je partner.

 

Jaloezie: beter omgaan met jaloerse gevoelens. 2003. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN: 9789027486936, €14,25.
 

Je opgelaten voelen in gezelschap, blozen, een black-out krijgen tijdens een speech of sollicitatiegesprek; het zijn allemaal vormen van verlegenheid en sociale angst. Doorgaans is het niet de situatie zelf die sociale angst of verlegenheid opwekt, maar de gedachten die je over de situatie hebt, zoals 'Ik ben niet goed genoeg', of: 'Als ik maar niet afga'. Het gevolg: je durft andere mensen niet meer aan te spreken of staat met je mond vol tanden als iemand een kritische vraag stelt. In het boek vind je naast veel achtergrondinformatie, ook veel tips, oefeningen en testjes die je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen.

 

Verlegen: meer zelfvertrouwen leren. 2003. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN: 9789027479518, €14,25.
 

Hoe haal je een ingedutte relatie weer uit het slop? Hoe zorg je ervoor dat meningsverschillen over seks, schoonouders en de slingerende tandpastadop je relatie niet om zeep helpen? Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten maakt dit boek je slimmer op relatiegebied. Samen met haar man Dick Barelds – ook psycholoog– beschrijft Pieternel vijf factoren waaraan een relatie moet voldoen om succesvol te zijn. Dit boek verhoogt niet alleen je kennis over je relatie, maar geeft ook adviezen om je relatie een wetenschappelijk verantwoorde oppepper te geven.

 

Verhoog je relatie-IQ. 2007. Pieternel Dijkstra & Dick Barelds. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN: 9789027457694, €14,95.

 

Omgaan met hechtingsproblemen  Je uiterlijk 99% liefde Geluk

           

Liefde is het mooiste wat er is. Toch gaat ‘houden-van’ lang niet altijd vanzelf. Je kunt het bijvoorbeeld moeilijk vinden om je gevoelens te delen of last hebben van bindings- of verlatingsangst. Dit boek beantwoordt vragen zoals: Wat is ‘hechten’ eigenlijk? Op welke manieren kun je dat doen? Wat is de rol van jeugdervaringen? Wat zijn de gevolgen van hechtingsproblemen voor je zelfbeeld en je relaties? En natuurlijk: wat is de beste behandeling? Gelukkig kun je ook veel zelf doen aan hechtingsproblemen. Ook op deze zelfhulptechnieken gaat het boek in.

 

Omgaan met hechtingsproblemen (A tot Ggz reeks). Herdruk 2010. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Bohn, Stafleu & Van Loghum. ISBN: 9031346225, €18,90.

 

In Je uiterlijk (onderdeel van de reeks Winkler Prins mini’s) wordt ingegaan op het belang van het uiterlijk en het lichaamsbeeld (i.e. alle gedachten en gevoelens die je hebt hebben over je lichaam). Het boek gaat in op vragen zoals: in hoeverre is schoonheid cultureel bepaald? Hoe beïnvloedt je uiterlijk je relaties met andere mensen? Waarom zijn vrouwen ontevredener met hun lichaam dan mannen? Tenslotte bevat het boek adviezen om tevredener te worden met je lichaam.

 

MINI WP Je uiterlijk. 2005. Pieternel Dijkstra. Utrecht: Het Spectrum. ISBN: 9789027415950, 8,95.

 

 

 

Na de zoveelste mislukking in de liefde is de lust haar vergaan. Freelance journalist Marleen Janssen (1967) snapt er niets meer van. Aan de hand van Marleen’s vragen beantwoordt dit boek vele vragen over de liefde, zoals: waarom gaat verliefdheid over? Hoe belangrijk is het uiterlijk in de liefde? Welke negatieve communicatiepatronen kunnen er in een relatie sluipen? Hoe kun je het beste omgaan met liefdesverdriet? Naast veel informatie en adviezen bevat het boek ook veel testjes om jezelf op relatiegebied beter te leren kennen.

 

99% liefde: hoe het zit met verliefdheid, lust en relaties.2005.Pieternel Dijkstra & Marleen Janssen. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN:9789027499769, €15,50.

 

In Geluk (onderdeel van de reeks Winkler Prins mini’s) kun je lezen wat wetenschappelijk onderzoek over dit onderwerp heeft opgeleverd. Het boek beantwoordt vragen zoals: wat is geluk eigenlijk? Hoe werkt geluk in de hersenen? Wat maakt mensen gelukkig? Zijn sommige mensen van nature gelukkiger dan andere? In hoeverre is geluk aangeboren? Het boek bevat ook - wetenschappelijk onderbouwde - adviezen om gelukkiger te worden.

 

MINI WP Geluk. 2004. Pieternel Dijkstra. Uitgeverij: Het Spectrum. ISBN:9789027495402, 8,95.

 

to Top of Page